Privacy & Algemene Voorwaarden

Privacy

Als u bij mij in behandeling komt sluit ik met u een wettelijk verplicht behandelcontract af. Hierin staan uw en mijn rechten en plichten vermeldt. Ook een wettelijk verplicht intakeformulier vult u in als u in behandeling komt.

Volgt u bij mij yogalessen, dan zijn uiteraard onderstaande rechten ook van toepassing. Er zal echter geen contract worden ondertekent of een intakeformulier worden ingevuld. Na uitschrijving worden uw gegevens direct verwijdert uit mijn bestand. 

Hieronder zal ik kort AVG aan u uitleggen. Mocht u nog vragen hebben, dan ben ik daarvoor bereikbaar. 

De AVG-privacyrechten
 1. Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen (NIEUW). Dit betekent dat u het recht hebt om gegevens op te vragen die u kunt gebruiken bij andere behandelaars of artsen.
 2. Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden (NIEUW). Wettelijk ben ik verplicht om dossiers 7 jaar te bewaren na het afsluiten van de behandeling. Dossiers worden daarna op vertrouwelijke wijze vernietigd.
 3. Recht op inzage. Dat is het recht dat u heeft om de persoonsgegevens die ik van u heb verwerkt in te zien.
 4. Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die ik heb verwerkt te wijzigen. Als er gegevens zijn die onjuist zijn, dan hebt u het recht om deze te wijzigen.
 5. Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken. Ik verzamel enkel gegevens die van belang zijn voor de vergoeding van zorgverzekeraar, de factuur en behandeling. Er is geen enkele noodzaak om andere gegevens te verzamelen of te delen met derden. Meer informatie over het delen van informatie met derden: zie punt 8.
 6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Ik maak geen gebruik van computersystemen die beslissingen maken inzake uw behandeling.
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Als u bezwaar maakt tegen de gegevensverwerking voor behandeling gaan we daarover samen in gesprek of dit de behandeling ten goede komt. Als u door wilt gaan met behandeling en ik mag hierover geen dossier maken of NAW (Naam, Adres, Woonplaats) gegevens gebruiken, dan ben ik genoodzaakt de behandeling te stoppen.
 8. Ten slotte heeft u het recht op duidelijke informatie over wat ik met uw persoonsgegevens doe. Onder de AVG moet ik aan een aantal specifieke eisen voldoen:
  • Gegevens worden door mij nooit gedeeld met derden. Behalve:
   • Met uw vooraf gevraagde toestemming en in het belang van uw behandeling.
  • Gegevens worden nooit aan derden verkocht !
  • Gegevens worden verwerkt in een digitaal programma dat volgens de AVG normering is beveiligd.

Algemene voorwaarden:

1. Alle activiteiten: Door het betalen van de factuur verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
2. Alle activiteiten: Na betaling van de factuur is je activiteit gereserveerd.
3. Alle activiteiten: Er is géén mogelijkheid tot restitutie.
4. Alle activiteiten: Zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. Alle activiteiten zijn slecht éénmalig geldig.

5. Yoga: Opzeggen van het nieuwe yogaseizoen uiterlijk 4 weken voor de start van het nieuwe yogaseizoen.
6. Yoga: Er is géén mogelijkheid om gemiste lessen te ruilen voor andere activiteiten binnen mijn praktijk.
7. Yoga: Gemiste lessen mogen, zolang je een vaste yogaplek hebt, in overleg binnen 1 jaar worden ingehaald.

8. Training & cursus: Bij annulering tot 4 weken voor de activiteit kan kosteloos worden geannuleerd.

9. Training & cursus: Bij annulering: tussen 4 & 3 weken voor de activiteit wordt 25 % van de prijs in rekening gebracht of is in overleg verschuiving naar een andere datum mogelijk.

10. Training & cursus: Bij annulering tussen de 3 & 2 weken voor aanvang, wordt 50% van de prijs in rekening gebracht of is in overleg verschuiving naar een andere datum mogelijk.
11. Training & cursus: Annulering binnen 2 & 1 week voor aanvang wordt 100% in rekening gebracht. Je bent zelf vrij om een vervanger te regelen voor jouw geannuleerde plek.

12. Bibian: Heeft het recht een activiteit te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder ziekte, te weinig deelnemers of overmacht.

Voorwaarden eigen risico:

1. Het deelnemen aan een activiteit is geheel voor eigen risico. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om vooraf advies te vragen aan huisarts of andere professionele hulpverlener. Bij twijfel aan gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd de huisarts te raadplegen.
2. Bibian kan niet aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor lichamelijk letsel of andere nadelige gevolgen voor de deelnemer die voortvloeien uit deelname aan de activiteit.
3. De deelnemer blijft altijd zelf verantwoordelijk voor persoonlijke bezittingen zoals kleding, schoeisel, sieraden, telefoon, portemonnee etc.
4. Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.